Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura

The project is funded under the EEA Grants 2014-2021 Programme Culture


Restaurování bučovických varhan zahájeno

Pozvánka na Dny evropského dědictví 17. - 19. 9. 2021

O expozici VÁCLAV DRBOLA včetně videozáznamu

Pozvánka na slavnostní otevření nové stálé expozice

Zpřístupnění kostela široké veřejnosti

Úspěšné konání akce Noc kostelů

Pozvánka na Noc kostelů 28. 5. 2021

Video – Představení a slavnostní zahájení projektu / Video - Introduction and opening ceremony of the project

Slavností zahájení projektu / Opening ceremony of the project

Popis projektu / Project description

Partneři projektu / Project partners

Historie památek / History of monuments

Fondy EHP a Norska / EEA and Norway Grants


Název projektu / Project name:

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Organ restoration and revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Bučovice

Příjemce grantu / Beneficiary of grant:

Římskokatolická farnost Bučovice

Roman Catholic parish of Bučovice

Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, restaurování varhan a komplexním využitím a prezentací revitalizované kulturní památky, která nabídne rozšíření nabídky kulturních i vzdělávacích akcí v regionu a s tím spojené jeho oživení.

The purpose of the project is to strengthen the management of cultural heritage through the revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Bučovice, organ restoration and comprehensive use and presentation of a revitalized cultural monument, which will offer an expansion of the offer of cultural and educational events in the region and the associated revival.

Období realizace projektu / Project Implementation Period:
3/2021 – 4/2024

Partneři projektu / Project partners:

  • URVAL OSLO ART, Norsko
  • Občanské sdružení PAMĚŤ, Česká republika
  • MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, z. s., Česká republika
Celkové způsobilé výdaje / Total eligible expenditure 17 444 194 Kč
Schválená výše grantu / Approved grant amount 15 699 774 Kč
Výše spolufinancování / Amount of co-financing 1 744 420 Kč
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP

Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants


https://www.fondyehp.cz/kultura

www.fondyehp.cz  - www.eeagrants.org