Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

POPIS PROJEKTU

PROJECT DESCRIPTION


Předmětem projektu je zejména restaurování unikátních varhan s památkově chráněnou barokní skříní, jejichž historie sahá až do roku 1788, a oprava střechy raně barokního kostela z roku 1642, který je nemovitou kulturní památkou a tvoří významnou dominantu náměstí v Bučovicích.

Kromě stavebních a restaurátorských prací je záměrem projektu snaha o širší zpřístupnění památek veřejnosti zavedením návštěvních hodin, kdy bude kostel otevřen pro veřejnost k jeho osobní návštěvě a prohlídce interiéru.

Ještě širšího zpřístupnění památek bude dosaženo inovativním způsobem jejich prezentace, a to vytvořením virtuální prohlídky kostela a interaktivního virtuálního 3D modelu varhan. Obě prezentace budou umístěny na webových stránkách farnosti. Zde si je budou moci prohlédnout i handicapovaní, kterým činí problém osobní návštěva památek.

V prostorné předsíni kostela bude ve spolupráci s českým partnerem Občanské sdružení PAMĚŤ vytvořena stálá expozice na téma perzekuce katolické církve v době totality se zaměřením na kněze Václava Drbolu. Tento kněz byl významnou osobností farnosti i města Bučovice. Ve farnosti působil jako kaplan a ve veřejném životě se aktivně angažoval v místních spolcích a v Československé straně lidové. V roce 1951 byl nezákonně popraven. Soudně rehabilitován byl v roce 1990 a nyní probíhá proces jeho blahořečení. Slavnostní otevření expozice se předpokládá v srpnu tohoto roku, u příležitosti významného výročí 70. let od jeho popravy.

K udržení živé funkce kulturního dědictví přispějí doplňkové aktivity projektu. Partner Občanské sdružení PAMĚŤ každoročně připraví a představí výstavu, která mapuje příběhy a osudy perzekuovaných lidí a průběh událostí spojených s dobou totality. Výstava v bučovickém kostele bude zahájena vernisáží s besedou na toto téma.

Ve spolupráci s dalším českým partnerem MUSICA SACRA - Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě bude zorganizován mistrovský interpretační varhanní kurz určený pro studenty konzervatoří, JAMU nebo profesionální varhaníky. Tento kurz bude ukončen koncertem pro širokou veřejnost.  

Dále se farnost každoročně zapojí do dvou celostátních akcí a nabídne veřejnosti zajímavý program. Jarní akce zvaná Noc kostelů bude realizována ve spolupráci s partnerem z Norska URVAL OSLO ART.  Partner se bude podílet na uspořádání výstavy norského umění.  Výstava bude zahájena vernisáží v den konání akce Noc kostelů. Podzimní celostátní akce, do které se farnost zapojí, je známá pod názvem Dny evropského kulturního dědictví.

Součástí projektu je i návštěva zástupců farnosti v galeriích v Norsku, kde je angažován norský partner, za účelem načerpání inspirace a zkušeností ohledně organizování výstav.

V rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa. Finančně podpořen bude i management a publicita projektu.

Součástí projektu je také vypracování a zavedení podnikatelské strategie. Tato strategie zhodnotí místní podmínky a navrhne optimální dlouhodobé využití a provoz obnoveného kulturního dědictví, aby mělo maximální přínos pro místní lokalitu i region.

Projekt bude probíhat v období od 3/2021 do 4/2024, přičemž nejvíce časově náročné bude restaurování varhan.


The subject of the project is in particular a restoration of a unique organ with its baroque casing listed as a historical heritage. The history of this cultural monument dates back to 1788. The project is also focused on the repair of the roof of the early baroque Church of the Assumption of the Virgin Mary from 1642, which is an immovable cultural monument and a significant dominant of the city center of Bučovice town.

Besides construction and restoration works, another aim of the project is to make the sight more accessible. Therefor there will be new opening times, when the church will be open for public, personal visit and interior tour.

Even further accessibility will be reached in innovative way by creating a virtual tour of the church and interactive virtual 3D model of the Organ. Both presentations will be placed on the Parish website, accessible for people with physical disabilities, who may find it difficult to visit the church in person.

In the cooperation with the Czech partner PAMET Civic Association, there will be a permanent exhibition created in the spacious church vestibul about the persecution of Catholic church in the time of totalitarianism, with focus on Fr. Vaclav Drbola. This priest was a significant personality of the parish and the town Bučovice He worked as a chaplain in the parish and was actively involved in local associations and in the Czechoslovak People's Party. In 1951, he was unlawfully executed. He was rehabilitated by law in 1990. The process of his beatification is now underway. An opening ceremony is planned in August 2021 on the remembrance of his execution 70 years ago.

Additional activities will tribute to preservation of the live function of the cultural heritage. The partner PAMET Civic Association will annually prepare and present exhibition, mapping the stories of persecuted people and events connected to the time of totalitarianism. A public lecture on the same topic will be organised together with the exhibitons in the church.

In cooperation with another Czech partner MUSICA SACRA, there will be an interpretation Organ course organised for Conservatory students and professional organists. This course will end with a public concert in the Church.

The parish will also join two national events every year, and offer an interesting program to public. A spring event called The Night of Churches will be organised with a Norwegian partner URVAL OSLO ART. The partner will help with an organization of an exhibition of Norwegian art. The exhibition will start with an opening ceremony on the day of The Night of Churches event. An autumn event is known as Days of European Cultural Heritage.

The project also includes a visit of a parish representatives to galleries in Norway, where a project partner is involved, in order to gain inspiration and experience in organizing exhibitions.

Within the project there will also be new vacancies created. The management and the promotion of the project will be also financially supported.

A part of the project is also a creation and implementation of a business strategy. This strategy will consider local conditions and propose an optimal long-term utilization and operation of the restored cultural heritage, so it can bring a maximal benefit to the locality and the region.