Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

V bučovické farnosti byl zahájen projekt financovaný z Fondů EHP 2014-2021

A project financed from the EEA Grants 2014-2021 was launched in the parish of Bučovice


V polovině března byl schválen grant z Fondů EHP 2014-2021 ve výši téměř 15,7 mil. Kč na projekt Římskokatolické farnosti Bučovice s názvem Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích. Projekt bude realizován v období 3/2021-4/2024 a celkové předpokládané výdaje projektu činí 17,4 mil. Kč.

Dne 19. 3. 2021 proběhla v bučovickém kostele u příležitosti zahájení projektu slavnostní mše svatá, kterou celebroval slavkovský děkan Mgr. Milan Vavro.

Celá akce probíhala za přísného dodržení všech mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19.


Videozáznam  - Představení a slavnostní zahájení projektu


In mid-March, a grant from the EEA Grants 2014-2021 in the amount of almost CZK 15.7 million was approved for the project of the Roman Catholic parish of Bučovice entitled Organ restoration and revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Bučovice. The project will be implemented in the period 3/2021-4/2024 and the total estimated project expenditure is CZK 17.4 million.

On March 19, 2021, a solemn Mass was held in the Bučovice Church on the occasion of the beginning of the project, which was celebrated by the Dean of Slavkov, Mgr. Milan Vavro.


gallery