Architektonický popis současného kostela

 09.09.9999

Podélná trojlodní stavba zbudovaná přibližně podél severo.-již. osy s rovně ukončeným kněžištěm, k němuž na bocích přiléhají čtyřboké útvary kaple a sakristie s oratořemi v patře, s bazilikálním trojlodím, na již. straně ukončeným vstupním útvarem s dvojvěžím. Fasády kněžiště hladké; hl. loď člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena nízká okna se segment. záklenkem a zalamovanou šambránou a se segment. nadokenní římsou. Fasády boč. lodí hladké s půlkruh. okny. Dvojvěží má nárožní pilastry a nízký trojúhelníkový štít, za nímž se zvedají hranol. zvonice. Předsíň a sokl dvojvěží s již. průčelím boč. lodí člení rýhovaná rustika provedená v omítce. Hl. vstup do kostela pravoúhlým portálem s trojúhelníkovým frontonem, vedoucím do sloupové předsíně (pruská klenba). Boč. vstupy v již. průčelí boč. lodí. Kněžiště a hl. loď zaklenuty valeně s výsečemi. Klenební patky dosedají na pilastry s římsovými hlavicemi, na nichž spočívá římsové kladí.V kněžišti je zapojeno do průběžné římsy. Mezi pilastry lodi půlkruh. završené vpadlé výplně někdejších oltářních výklenků. Z kněžiště vedou pravoúhlé portály s nadpražní římsou do kaple a sakristie; obě zaklenuty valeně s dotýkajícími se výsečemi. Oratoře (s balkóny na konzolách tvořených stlačenými volutami) zaklenuty obdobně. V již. části hl. lodi hud. kruchta; její zvlněné čelo s rokok. ornamentální štuk. výzdobou spočívá na hranol. pilířích. Kruchta podklenuta valeně s dotýkajícími se výsečemi. Segmenty záp. bočních výplní zdobí štuk. alegorické figury s andílky a rokaji (J. Schubert), další segmenty mají pouze lištu s klenákem.

Níže položenými hladkými oblouky se střední loď otevírá do boč. lodí, zaklenutých sledem pruských kleneb.